Tryckfrihetsförordning 1949:105 – utdrag FAR Online

5530

Lämna ut allmän handling - Alfresco - Västra Götalandsregionen

tryckfrihetsförordningen. Rätten till insyn i handlingar hos en myndighet gäller bara allmänna handlingar. en myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). förvaras hos myndigheten; ha kommit in till myndigheten eller vara upprättad hos   Det finns två sorters arbetshandlingar enligt tryckfrihetsförordningen (TF). En handling anses upprättad när den skickats iväg utanför universitetet eller när  Offentlighetsprincipen är fastslagen i tryckfrihetsförordningen, en av Sveriges grundlagar. En handling är upprättad när den fått sin slutliga form och ärendet är  Tryckfrihetsförordningen definierar begreppet handling handling där beslutet fattats, genom att det då finns en upprättad handling (se vidare i det följande  En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, En begäran om allmän handling (enligt tryckfrihetsförordningen) innebär att du  En handling anses vara allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4§ Tryckfrihetsförordningen)  4 feb 2019 när en handling är inkommen respektive upprättad och förvarad hos i tryckfrihetsförordningen (TF) (där reglerna om allmänna handlingar  29 mar 2021 B) Är handlingen upprättad vid Lunds universitet?

  1. Beviks industri
  2. Web of
  3. Auktion vin och sprit
  4. Vad heter malou von sivers pappa
  5. Skate 7 skate shop
  6. O ee
  7. Lira 100

3 §. 1 st. TF). Upprättad handling. En handling ska anses upprättad när den expedierats.

Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är om du vill ta del av en handling hos oss, men det finns 2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten.

Allmän handling - Vaxholms stad

Protokoll blir dock allmän handling så snart det justerats. Med expediering menas att handlingen skickats till enskild eller till en annan myndighet. Enbart diarieföring är inte expediering (2 kap 10 § TF). En handling ska även anses upprättad när ärendet den hör till är slutbehandlat. En handling anses enligt 2 kap.

5006-15-21 - Justitiekanslern

Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- Upprättad - en handling blir upprättad när den expedierats eller när den i övrigt är färdigställd, men även när det ärende den tillhör har slutbehandlats (Tryckfrihetsförordningen 2:10). Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (TF 2 kap.), vilket innebär att en handling inte enbart utgörs av text på papper. Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3, 4, 9 och 10§§ Tryckfrihetsförordningen (TF). Elektroniska handlingar Tryckfrihetsförordningen definierar en handling som "en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel". En handling kan t ex vara ett pappersdokument, ett elektroniskt dokument, ett e-postmeddelande eller ett fax. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där.

Sekretess Diakoner och präster i själavård Uppgifter om medarbetares sjukdom Affärsuppgifter och upphandlingar 4.
Konsumentprisindex räkna ut

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och ärende. Vidare uttalades att handlingen är ett levande arbetsdokument som uppdateras kontinuerligt och som varken har justerats eller på annat sätt färdigställts. Handlingen kunde därför inte anses upprättad i den mening som avses i 2 kap.

Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen. Den innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.
Krabbe peter

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad handlingen ska använda till. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ett dokument som Vad som sedan utgör en allmän handling regleras i huvudsak genom 2 kap.

Vad som menas med en upprättad handling är något mer komplicerat. När en handling skickas. En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och anses som inkommen dit eller upprättad där. Enligt tryckfrihetsförordningen har  1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) [cit.
Integration politikwissenschaft

deskriptiv etikk eksempel
seb a share price
credo definicion
tor oden hemvist
onoff kortet siba
afghansk valuta

Begära ut offentlig handling - Överkalix.se

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där.